We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Állapot felemelése

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Gyakran több komponensnek kell ugyanazon adat változását tükrözze. Ebben az esetben a megosztott állapot legközelebbi közös ősbe való felemelését ajánljuk. Lássuk, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban.

Ebben a fejezetben egy hőmérséklet-kalkulátort fogunk készíteni, ami azt számolja ki, hogy a víz forr-e egy adott hőmérsékleten.

Kezdjük egy BoilingVerdict komponenssel. Ez egy celsius prop-ot fogad, és kiírja, hogy ez elég-e a víz forrásához:

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>A víz forrna.</p>; }
 return <p>A víz nem forrna.</p>;}

A következőben egy Calculator komponenst készítünk. Ez egy <input>-ot renderel ami lehetővé teszi a hőmérséklet bevitelét és annak értékét a this.state.temperature-ban tárolja.

Továbbá rendereli a BoilingVerdict-et is a jelenlegi bevitt értékkel.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Adja meg a hőmérsékletet Celsius egységben:</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

Próbáld ki CodePen-en

Második input hozzáadása

A legújabb követelményünk a Celsius input mellett egy Fahrenheit beviteli mező, és hogy ezek szinkronban legyenek.

Kezdhetjük egy TemperatureInput komponens kivonásával a Calculator-ból. Hozzáadunk egy scale prop-ot ami a "c" vagy "f" értékeket veheti fel:

const scaleNames = { c: 'Celsius', f: 'Fahrenheit'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Adja meg a hőmérsékletet {scaleNames[scale]} egységben:</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Így most meg tudjuk változtatni a Calculator komponenst, hogy az két külön hőmérséklet inputot rendereljen:

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

Próbáld ki CodePen-en

Most már két beviteli mezőnk van, de ha az egyikbe beírod a hőmérsékletet, a másik nem frissül. Ez ellentmond a követelményünknek: az értékek legyenek szinkronban.

Valamint a BoilingVerdict-et sem tudjuk megjeleníteni a Calculator-ból. A Calculator nem ismeri a jelenlegi hőmérsékletet, mert az el van rejtve a TemperatureInput-ban.

Konvertáló függvények írása

Először írjunk két függvényt ami a Celsius-t konvertálja Fahrenheit-té és vissza:

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

Ez a két függvény számokat konvertál. Írunk egy harmadik függvényt, ami vesz egy temperature sztringet és egy konvertáló függvényt argumentumként, és egy sztringet ad vissza. Ezt arra használjuk majd, hogy az egyik input értékét a másik értékének alapján ki tudjuk számolni.

Érvénytelen temperature esetében a függvény egy üres sztringet ad vissza, valamint az értéket három tizedesjegyre kerekíti:

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

A tryConvert('abc', toCelsius) például egy üres sztringet ad vissza, a tryConvert('10.22', toFahrenheit) pedig '50.396'-t.

Állapot felemelése

Jelenleg mindkét TemperatureInput komponens egymástól függetlenül tárolja a saját helyi állapotát:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

Mi azonban azt szeretnénk, ha a két input szinkronban lenne egymással. Ha frissítjük a Celsius inputot, a Fahrenheit-nek tükröznie kell a konvertált hőmérsékletet, és oda-vissza.

A Reactben az állapot megosztása azon komponensek között, amelyek ezt igénylik, úgy történik, hogy az állapotot azok legközelebbi közös ősébe mozgatjuk. Ezt hívjuk az “állapot felemelésének”. A TemperatureInput helyi állapotát eltávolítjuk és a Calculator-ba költöztetjük azt.

Ha a Calculator birtokolja a megosztott állapotot, ezzel a jelenlegi hőmérséklet “igazságának forrásává” válik mindkét input számára. Mindkét inputot utasítani tudja, hogy olyan értéket vegyenek fel, ami konzisztens a másikkal. Mivel mindkét TemperatureInput komponens prop-jai ugyanabból a szülő Calculator komponensből jönnek, a két input így mindig szinkronban lesz.

Lássuk lépésről-lépésre, hogyan is működik ez.

Először is, cseréljük le a this.state.temperature-t this.props.temperature-ra a TemperatureInput komponensben. Átmenetileg tegyük fel, hogy a this.props.temperature létezik, bár később le kell azt küldjük a Calculator-ból:

 render() {
  // Előtte: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

Azt tudjuk, hogy a prop-ok csak olvashatóak. Mikor a temperature a helyi állapotban volt, a TemperatureInput csak egyszerűen meg tudta hívni a this.setState()-t annak megváltoztatásához. Azzal hogy a temperature most prop-ként jön a szülő komponensből, a TemperatureInput elvesztette az irányítást felette.

A Reactben ezt általában úgy oldjuk meg, hogy egy komponenst “kontrollálttá” teszünk. Ugyanúgy ahogy a DOM <input> fogad egy value és egy onChange prop-ot, az egyedi TemperatureInput is fogadhat egy temperature és egy onTemperatureChange prop-ot annak szülő komponensétől, a Calculator-tól.

Most, amikor a TemperatureInput frissíteni akarja annak hőmérsékletét, a this.props.onTemperatureChange-t fogja meghívni:

 handleChange(e) {
  // Előtte: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

Megjegyzés:

A temperature és onTemperatureChange prop-oknak nincs különösebb jelentésük egyedi komponensekben. Bárminek hívhattuk volna őket, például value és onChange, ami egy gyakori szokás.

Az onTemperatureChange prop a temperature prop-pal együtt a szülő Calculator komponens által lesz szolgáltatva. Ez fogja kezelni a változást annak saját helyi állapotát változtatva, ezzel újrarenderelve mindkét inputot az új értékekkel. Nemsokára rátérünk a Calculator új implementációjára is.

Mielőtt belemerülnénk a Calculator változtatásaiba, vegyük át a TemperatureInput komponensen eszközölt változtatásainkat. Eltávolítottuk annak helyi állapotát és a this.state.temperature olvasása helyett most a this.props.temperature-t olvassuk. A this.setState() meghívása helyett ha változást akarunk eszközölni, most a this.props.onTemperatureChange() metódust hívjuk meg, amit a Calculator szolgáltat majd:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Adja meg a hőmérsékletet {scaleNames[scale]} egységben:</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Most pedig forduljunk a Calculator komponens felé.

A jelenlegi inputot a temperature és scale helyi állapotban fogjuk tárolni. Ez a beviteli mezőkből “felemelt” állapot és ez fog az “igazság forrásaként” szolgálni mindkettő számára. Ez az összes adat minimális reprezentációja, amit ismernünk kell ahhoz, hogy mindkét inputot renderelni tudjuk.

Például ha 37-et írunk be a Celsius beviteli mezőbe, a Calculator komponens állapota így fog kinézni:

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

Ha később a Fahrenheit mezőbe írunk 212-t, a Calculator állapota így fog kinézni:

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

Eltárolhattuk volna mindkét input értékét is, de ez valószínűleg felesleges. Elég, ha csak a legutoljára változott input értéket és annak mértékegységét tároljuk. Ezután a jelenlegi temperature és scale értékekből egyszerűen ki tudjuk következtetni a másik input értékét is.

Az inputok szinkronizálva lesznek, mivel azok értékei ugyanabból az állapotból vannak kalkulálva:

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

Próbáld ki CodePen-en

Így, ha most bármelyik inputot is szerkesztjük, a this.state.temperature és a this.state.scale frissülni fog a Calculator-ban. Az egyik input úgy kapja meg az értéket, ahogy az el van tárolva, szóval bármilyen felhasználói input meg van őrizve, míg a másik input mindig ez alapján lesz újrakalkulálva.

Vegyük át mi történik, mikor egy inputot szerkesztesz:

 • A React meghívja a DOM <input>-on onChange-ként definiált függvényt. A mi esetünkben ez a handleChange metódus a TemperatureInput komponensben.
 • A handleChange metódus a TemperatureInput komponensben meghívja a this.props.onTemperatureChange()-t a kívánt új értékkel. Ennek prop-jait, az onTemperatureChange-t beleértve, a Calculator szülőkomponens szolgáltatja.
 • Amikor korábban renderelt, a Calculator meghatározta, hogy a Celsius TemperatureInput onTemperatureChange metódusa a Calculator handleCelsiusChange metódusa legyen, a Fahrenheit TemperatureInpiut onTemperatureChange metódusa pedig a Calculator handleFahrenheitChange metódus. Szóval ezen két Calculator metódusok bármelyike meg lesz hívva attól függően, hogy melyik inputot szerkesztjük.
 • Ezekben a metódusokban, a Calculator komponens megkéri a Reactet, hogy renderelje magát újra a this.setState() meghívásával az új beviteli értékkel és az utoljára szerkesztett input mértékegységével.
 • A React meghívja a Calculator komponens render metódusát, hogy megtudja hogyan is nézzen ki a kezelőfelület. Mindkét input értéke újra lesz számolva a jelenlegi hőmérséklet és az aktív mértékegység alapján. Itt történik a hőmérséklet konvertálása.
 • A React meghívja az egyéni TemperatureInput komponensek render metódusait azok új prop-jaival, amiket a Calculator határozott meg. Ezáltal megtudja, hogy hogyan is nézzen ki a kezelőfelület.
 • A React meghívja a BoilingVerdict komponens render metódusát a Celsiusban megadott hőmérséklet prop-pal.
 • A React DOM frissíti a DOM-ot a hőmérséklet vízforralásról szóló ítéletével és hogy az egyezzen a kívánt inputok értékeivel. Az újonnan szerkesztett input a jelenlegi értékét kapja, míg a másik input a konvertálás utáni hőmérsékleti értéket.

Minden frissítés ugyanezeken a lépéseken megy keresztül, így az inputok szinkronban maradnak.

Megtanult dolgok

Egy React alkalmazásban minden változó adatnak egy “igaz forrása” kell, hogy legyen. Általában az állapot először ahhoz a komponenshez lesz hozzáadva, aminek arra szüksége van a rendereléshez. Ezután ha egy másik komponensnek is szüksége van erre, az állapotot felemelheted a legközelebbi közös ősbe. Ahelyett, hogy állapotokat próbálnál szinkronban tartani, támaszkodj felülről-lefelé irányuló adatfolyamokra.

Az állapot felemelése több “sablon kód” írását eredményezi, mint a kétirányú összekötő megközelítések, de egy előnyként felhozható, hogy kevesebb munkát igényel a hibák izolálása. Mivel bármelyik állapot valamilyen komponensben “él” és csakis ez a komponens tudja azt megváltoztatni, a hibák sokkal kisebb felületen jelentkeznek. Továbbá bármilyen egyéni logikát implementálhatsz bizonyos felhasználói input elutasítására vagy transzformálására.

Ha valami prop-ból és állapotból is eredeztethető, akkor annak valószínűleg nem az állapotban van a helye. Például ahelyett hogy mind a celsiusValue-t és fahrenheitValue-t is eltárolnánk, elég ha csak a legutoljára szerkesztett temperature és scale értékeket tároljuk. A másik input értéke mindig kiszámítható ezekből a render()metódusban. Ez lehetővé teszi számunkra a másik mező kiürítését vagy értékének a kerekítését a felhasználói input pontosságának elvesztése nélkül.

Ha valami hibát észlelsz a kezelőfelületben, használhatod a React Fejlesztői Eszközöket a prop-ok vizsgálatához, valamint egészen addig mozoghatsz felfelé a komponensfában, amíg meg nem találod az állapot frissítéséért felelős komponenst. Ez elvezethet a hibák forrásához:

Állapot monitorozása a React Fejlesztői Eszközökben
Hasznos volt ez az oldal?Az oldal szerkesztése